top of page

Ağır Ceza Hukuku

SUÇUN UNSURLARI NELERDİR?

Suç, Kanunun Cezalandırdığı Eylemdir. Suç Işleyen Kimseye Ceza Verilir. Suç Kavramının Ne Olduğu, Onu Meydana Getiren Genel Unsurlarla Incelenir. Bir Eylemin Suç Vasfını Alabilmesi Için Genel Unsurların Oluşması Gerekir. Suç, Isnat Kabiliyetine Sahip Bir Kişinin Kusurlu Iradesinin Yarattığı Icrai Veya Ihmali Bir Hareketin Meydana Getirdiği, Kanunda Yazılı Tarife Uygun, Hukuka Aykırı Ve Yaptırım Olarak Bir Cezanın Uygulanmasını Gerektiren Bir Eylemdir.

Suçun Hukuki Konusu


Suçun Hukuki Konusu, Suç Tarafından Ihlal Edilen Hukuki Varlık Veya Çıkardır, Başka Bir Deyişle, Ceza Kuralı Ile Korunan
Yarardır. Suçun Hukuki Konusunu Oluşturan Yani Suç Tarafından Ihlal Edilen Varlık Veya Çıkarlar, Bireylere, Topluma Ve Devlete Ait Olabilir; Dolayısıyla Bireysel, Toplumsal Veya Kamusal Bir Nitelik Taşıyabilirler.

Suçun Faili


Her Suçun Bir Faili Vardır. Ceza Hukuku Anlamında, Hukuka Aykırı Eylemi Işleyen Kişi Suçun Failidir. Bu Kişi Gerçek Kişidir.

Kanunlarda Öngörülen Suçların Büyük Bir Çoğunluğu Herhangi Bir Kişi Tarafından Işlenebilirken, Bazı Suçlar Ancak Belirli Kişiler Tarafından Işlenebilmektedir. Kanun Suçun Varlığı Için Bazı Hallerde Failin Belirli Bir Hukuki Veya Fiili Durumda Bulunmasını Şart Koşmaktadır. Örneğin, Zimmet Suçunun Varlığı Için Failin Memur Olması, Gerekir. Bu Tür
Suçlara Özgü Suç Veya Mahsus Suç Adı Verilmektedir.

Suçun Mağduru


Her Suçun Bir Mağduru Vardır. Ceza Hukuku Da Dahil Tüm Hukuk, Bir Kişiden Kaynaklanan Ve Başka Bir Kişinin Çıkarlarını Etkileyen Hukuka Uygun Veya Aykırı Davranışları Düzenler. Bir Kişinin Kendisine Yönelik Suç Işlemesi Söz Konusu Değildir. Bu Nedenle, Örneğin Kendi Kendini Sakatlama Veya Kendi Malını Tahrip Etme Eylemleri Sadece Işleyeni Etkiledikleri Sürece Suç Sayılmaz. Çünkü, Söz Konusu Eylemler Başka Kişilere Yansımaz. Bununla Beraber, Bir Kişinin Kendisini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmesi Ve “Felakete Karşı Akdedilmiş Bir Sigorta Bedelini Almak Amacıyla Kendisine Ait Malı Tahrip Etmesi” Suç Sayılmıştır. Çünkü, Eylem Birinci Durumda Kişinin Askerlik Hizmeti Yapmasına Ilişkin Devlet Çıkarına, Ikinci Durumda Ise Sigorta Şirketinin Mal Varlığına Ilişkin Çıkarlarına Zarar Vermektir.
Mağdur, Suçu Oluşturan Eylemden Doğrudan Etkilenen Kişi Veya Kişilerdir. Bir Başka Deyişle Mağdur, Ceza Normu Tarafından Korunan Ve Suç Tarafından Ihlal Edilen Yani Suçun Hukuki Konusunu Oluşturan Hukuki Varlık Veya Çıkarların
Sahibidir. Suçun Yapısal Unsurları; Maddi Unsur, Manevi Unsur Hukuka Aykırılık Unsurudur. Bunlar, Her Suçta Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlardır.

MADDİ UNSUR


Eylem (Fiil): Suçun Maddi Unsuru Olarak Da Adlandırılan Bu Unsur Üç Kavramı Içerir: Hareket, Netice Ve Illiyet (Nedensellik) Bağı.

Hareket
İnsan Eseri Olayı Ifade Eden Hareket, Dış Dünyaya Yansımış Ve Değişiklik Getirmiş Davranıştır. Hareket, Yasal Normu Ihlal Eden Ve Hukuki Nitelik Gösteren Bir Davranış Türüdür. Bu Icrai Bir Şekilde (Adam Öldürmek Maksadıyla Ateş Etmek, Yaralama Amacıyla Yumruk Atmak, Hakaret Amacıyla Söz Söylemek) Olabileceği Gibi, Ihmali Bir Şekilde De (Görevi Ihmal, Memurun Görevi Nedeniyle Öğrendiği Suçu Ihbar Etmemesi, Itfaiye Memurunun Yangın Söndürmedeki Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi) Olabilir.

Tek Hareketli Suçlar


Oluşumu Için Tek Hareketin Yapılmasının Yeterli Görüldüğü Suçlara “Tek Hareketli Suç” Denilir. Örneğin, Kasten Öldürme Ve Hırsızlık Suçu Tek Hareketli Suçtur.

Çok Hareketli Suçlar


Suçun Oluşumu Için Birden Fazla Hareketin Yapılması Gerekli Ise “Çok Hareketli Suç” Vardır. Bu Tür Suçların Oluşması Için, Kanuni Tanımda Gösterilen Hareketlerin Tamamının Gerçekleştirilmesi Gerekir. Örneğin, Yağma Suçu, Cebir Veya Tehditle Bir Malın Alınmasıyla Oluşan Bir Suçtur (Cebir Veya Tehdit + Malın Alınması). Yine, Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşabilmesi Için, Failin Hem Sahte Bir Özel Belge Düzenlemesi Hem De Bu Belgeyi Kullanması Gerekir (Sahte Özel Belge Düzenleme + Kullanma).

Serbest Hareketli Suçlar


Fiilin Nasıl Gerçekleştirileceği Konusunda Bir Tanımlamanın Yapılmadığı Suçlara “Serbest Hareketli Suçlar” Adı Verilir. Örneğin, Kasten Öldürme Suçunda, Ölüm Neticesini Meydana Getirecek Hareketin Ne Olduğu Belirtilmemiştir. Dolayısıyla, Bu Suç Ölüm Neticesini Meydana Getirmeye Elverişli Her Türlü Hareketle Işlenebilir.

Bağlı Hareketli Suçlar


Suçun Hangi Hareketlerle Işlenebileceğinin Bizzat Gösterildiği Suçlara “Bağlı Hareketli Suç” Adı Verilir. Bu Suçlarda, Serbest Hareketli Suçların Aksine, Suçu Oluşturan Hareketler Kanunda Belirtilmiştir. Bu Nedenle, Bağlı Hareketli Suçlar, Ancak Kanunda Gösterilen Hareketlerle Işlenebilir. Örneğin, Yağma Suçunun Kanuni Tarifinde, Cebir Veya Tehditle Bir Malın Alınmasından Söz Edilmektedir. Cebir Veya Tehdit Dışındaki Bir Hareketle (Örneğin Hile Ile) Malın Alınması Halinde, Yağma Suçu Oluşmaz.

Seçimlik Hareketli Suçlar


Birbirinin Alternatifi Olarak Gösterilen Hareketlerden Biri Ile Işlenebilen Suçlara “Seçimlik Hareketli Suç” Adı Verilir. Kanunda Gösterilen Seçimlik Hareketlerden Birinin Icrasıyla Suç Oluşur; Seçimlik Hareketlerin Hepsinin Gerçekleştirilmesi Gerekmez. Buna Karşılık, Seçimlik Hareketlerden Birkaçının Ya Da Hepsinin Icrası, Gerçekleştirilen Hareket Sayısınca Suç Işlendiği Anlamına Gelmez. Böyle Bir Durumda, Ortada Tek Bir Suç Vardır. Seçimlik Hareketli Suça Örnek Olarak Mala Zarar Verme Suçu Gösterilebilir. Bu Suç Kanunda Şu Şekilde Tarif Edilmiştir: “Başkasının Taşınır Veya Taşınmaz Malını Kısmen Veya Tamamen Yıkan, Tahrip Eden, Yok Eden, Bozan, Kullanılmaz Hale Getiren Veya Kirleten Kişi …Cezalandırılır”. Bu Hareketlerden Birinin Icrası, Suçun Oluşması Için Yeterlidir.

bottom of page